Monday, March 21, 2016

the story from washington university at saint louis and vanderbilt hustler news

Image result for saint louis 

Image result for missouri 

Image result for vanderbilt hustler 

washington university engineer paces the way
they claim top ten, why?
because they shine bright red, yellow, blue, green
and they upgrade their brain with math talent from peking

think of mark wrighton
think of nicholas zeppos
recall nicholas dirks
and be aware of drew gilpin faust

all from babcock basket washing machine
they know black current street,
they know fishing alley and ohio river
and they know cocnut bridge and yun canal

from hubei, tianmen, jiangchang, daihang, pengjia,
to harbin, dalian, qinhuang dao, qindao, tianjin, shantou, wuhan, and beijing,
we upgrade Fan Fuchou, Wang Xundong,Tan Xiangyong, Gao Yan, Wu Jiahong,
we remark milestone of Jiu Quansen, Yu Lanfeng, Guan Mucun, He Jinyuan, and Fu Zhixiong

lots of unexpected horses,
many surprising pop stars,
let's remember Wang Mingfa, Wang Nianyu, Tian Shuji, Tian Junxian, Zhen Baoxia,
and think of Wang Daxun, Liu Xifan, Zhou Kaiming, Zhu Daihong, and Yan Ji

the below list is long, but include many beautiful souls at Tennessee and Missouri

Patrick Crowley
Julia
Ananya
James McKelvey
Shelly Sakiyama-Elbert
Daniel Giammar
Zhaoyi (Amanda)
Deko
Lan Yang
Andrew Brimer
Abigail Cohen
Phillip Bayly
Nick
Nick Zhong
Stella Zhong
Qin Yan
Saron
Caitlin Kelleher
Yasutaka Furukawa
Alex
Angela Zhu
Qianwei Dai
Ben Greenho
Lena Trager
Geena Kandel
Hugh Dunkley
Amir Hassan
David Wang
Jing Wang
Jing Wu
Loren Wright
Orma Ravindranath
Jiangsheng You
Nicole Solawetz-Cortes
Seiko Shastri
Tom Lee Wu
Chris Wang
Ben Loper
Braxton Noble
Dan Little
Linda Neal
David Boren
Tuzo
Sophia Yu
Nathan Yu
Mira Singer
Aaron Yaros
Charles Rosenberg
Amin Mao
Trent Passmore
O'Neil Garcia
Neel Rao
Chris Raun
Rylan Carney
Lisa Carney
John Bartley

No comments:

Post a Comment