Friday, July 29, 2016

几度夕阳红 and 庭院深深 Vietnam movies are dramatic too

oriental  movie,
asian passion

deep courtyard
deep love

once the sunset is golden
once the moon is full

thinking of past
renew the memory art

Shou Fang
Jiewen cui

Xiangjie Yin
Wenhua Yu

Han Qing
Xuehua Liu


庭院深深
a movie called Ting Yuan Sheng Sheng
 几度夕阳红
Ji Du Xi Yang Hong

尹相杰、于文华:《纤夫的爱》, Yin Xiangjie, Yu Wenhua

 还君明珠, Huan Jun Ming Zhu

 春去春又回  Chun Qu Chun You Hui

lots of drama and human story

 

 

 


 

No comments:

Post a Comment